Záměr pronájmu - BRANICKÉ DIVADLO

Pronájem
Katastrální území: Braník
Parcelní číslo: 1504
Cena: min. 10.000 Kč/měsíc bez DPH
Adresa: Branická 411/63
Číslo záměru: ZP NO 148/18
Platnost: 19.12.2018 - 30.04.2019
Stav objektu: dobrý
Kolaudovaný stav: divadlo
Úřední deska: odkaz na ur. desku
Kontakt: Veronika Kunz
tel:261 192 396
e-mail:veronika.kunz@praha4.czPopis:
Městská část Praha 4 se rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 1504, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 411, Branická 63, k.ú. Braník, Praha 4 (Branické divadlo) k provozování divadla včetně činností s provozování divadla souvisejících. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem výše uvedených nemovitostí bez DPH. Minimální požadované nájemné: 10.000 Kč/měsíc bez DPH. Žadatel je povinen předložit „Program/Koncepci“ uměleckého a společenského využití objektu včetně ekonomické rozvahy. Tento „Program/Koncepce“ musí respektovat, že městská část považuje Branické divadlo za kulturní prostor v širším slova smyslu. To znamená, že kromě funkcí uměleckých má plnit i funkce komunitní. Komunitními akcemi se rozumí akce městské části Praha 4 a jí zřizovaných organizací a dále akce místních spolků s tím, že tyto komunitní akce nájemce umožní zdarma, a to v rozsahu 10 celých dní v jednom kalendářním roce a 30 x ročně až na 3 hodiny mimo dobu představení. Žadatel prohlásí, že souhlasí se zveřejněním „Programu/Koncepce“. MČ Praha 4 požaduje zahájení provozu divadla nejpozději od 1. 9. 2019. Vzhledem ke specifickému charakteru objektu (divadlo), sloužícímu k zajištění kulturních potřeb občanů, se obdržené nabídky budou posuzovat v poměru: 80% programové zaměření (koncepce) uměleckého a společenského využití objektu a 20% nabídka výše nájemného. Nabídky bude posuzovat Komise pro hodnocení nabídek jmenovaná Radou městské části Praha 4, která sestaví pořadí zájemců podle následujícího klíče: 1) Programové zaměření: - nejlépe hodnocené = 80% - nejhůře hodnocené = 0% 2) Nabídka nájemného: - nejvyšší nabídka nájemného za měsíc = 20% - nejnižší nabídka nájemného za měsíc = 0%, Zájemce s nejvyšším součtem % Komise doporučí Radě MČ Praha 4 k uzavření nájemní smlouvy. Smluvní strany spolu s podpisem nájemní smlouvy sjednají závazek nájemce uzavřít s pronajímatelem ve formě notářského zápisu sepsaného notářem, kterého zvolí pronajímatel, dohodu o svolení k přímé vykonatelnosti veškerých závazků nájemce sjednaných nájemní smlouvou. Zejména závazku platit pronajímateli nájemné a měsíční zálohy na úhradu za plnění spojená s nájmem, závazku vyklidit v případě zániku závazkového vztahu založeného smlouvou předmět nájmu a vyklizený jej předat pronajímateli, a svolení, aby podle tohoto notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí, a aby byl tento notářský zápis exekučním titulem, jestliže kterýkoliv z těchto závazků nájemce řádně a včas nesplní, a to ve znění, které bude nájemci předloženo ze strany tohoto notáře. Opravy předmětu nájmu nebo v průběhu nájmu zjištěné vady předmětu nájmu budou provedeny nebo odstraněny výhradně nákladem nájemce bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žadatel se zaváže, že po dobu nájmu bude provádět údržbu předmětu nájmu vlastním nákladem. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 20.000 Kč nejpozději v den podání nabídky s tím, že tato jistota se neúročí a že vybraný žadatel - budoucí nájemce bude povinen podepsat nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení pronájmu Radou městské části Praha 4. V případě, že nájemní smlouva nebude v uvedené lhůtě z důvodů výhradně na straně vybraného žadatele - budoucího nájemce uzavřena (např. z důvodu, že nesouhlasí se zněním vzorové nájemní smlouvy apod.), propadá jistota městské části Praha 4. Jistota bude složena na účet MČ Praha 4 č. 89025-2000832359/0800, variabilní symbol: 041100300. Vítěznému žadateli bude jistota započtena na peněžitou jistotu, kterou je povinen, ve výši trojnásobku nájemného (viz bod 4. Žádosti o pronájem, odst. 4 čestného prohlášení žadatele), uhradit před podpisem nájemní smlouvy a ostatním žadatelům bude po rozhodnutí Rady městské části Praha 4 o uzavření nájemní smlouvy jistota vrácena na bankovní účet uvedený v žádosti o pronájem. MČ Praha 4 zájemce o pronájem informuje o hrubých odhadech ročních provozních nákladů na provoz
Přílohy:

01 ZP NO 148_18.doc (doc 45 kB)

02 formulář žádosti.rtf (rtf 77 kB)

03 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 66 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX