Nebytový prostor - prodejna 132,20 m2

Pronájem
Katastrální území: Podolí
Cena: minimální cena nájemného ve výši 180 Kč/m2/měsíc bez DPH
Adresa: Na Klaudiánce 785/30
Číslo záměru: ZP NJ 31/20
Platnost: 13.05.2020 - 15.06.2020
Stav objektu: Prostor je v dobrém technickém stavu. Do nebytového prostoru jsou dva samostatné vstupy (přední a zadní). Prostor je celkově v dobrém technickém stavu, vytápění je ústřední z plynové kotelny. Je třeba provést revizi EI, kontrolu, případně opravy zařizovacích předmětů a instalací (el. průtokového ohřívače, WC, mísících baterií, apod.), výmalbu prostoru a vyčištění, příp. výměnu koberců.
Kolaudovaný stav: prodejna
Poschodí: 1. NP (přízemí) a 1. PP (suterén)
Plocha: 132,20
Kontakt: Jana Oplíštilová
tel:261 192 569
e-mail:jana.oplistilova@praha4.czPopis:
Městská část Praha 4 se rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tuto nebytovou jednotku pro využití tak, jak je kolaudováno, tzn. jako prodejna, za minimální cenu nájemného ve výši 180 Kč/m2/měsíc bez DPH. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem nebytové jednotky bez DPH (Kč/m2/měsíc). Opravy předmětu nájmu nebo v průběhu nájmu zjištěných vad předmětu nájmu budou provedeny nebo odstraněny výhradně nákladem nájemce bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žadatel se zaváže, že po dobu nájmu bude provádět údržbu předmětu nájmu vlastním nákladem. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky s tím, že tato jistota se neúročí a že vybraný žadatel - budoucí nájemce bude povinen podepsat nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení pronájmu Radou městské části Praha 4. V případě, že nájemní smlouva nebude v uvedené lhůtě z důvodů výhradně na straně vybraného žadatele - budoucího nájemce uzavřena (např. z důvodu, že nesouhlasí se zněním nájemní smlouvy, jejíž znění, jako znění vzorové nájemní smlouvy, bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 4 č. 38R-1620/2013 ze dne 18. 12. 2013 apod.), propadá jistota městské části Praha 4. Jistota bude složena na účet MČ Praha 4 č. 89025-2000832359/0800, variabilní symbol: 78500301. Vybranému žadateli bude jistota započtena na kauci, kterou je povinen uhradit před podpisem nájemní smlouvy a ostatním žadatelům bude po rozhodnutí Rady městské části Praha 4 o uzavření nájemní smlouvy jistota vrácena na bankovní účet uvedený v žádosti o pronájem. Nebytovou jednotku je možno si prohlédnout dne 19. 5. 2020 ve 14:00 hod. Prohlídku mimo určený čas je možné si individuálně domluvit s níže uvedeným správcem za režijní poplatek 100 Kč. Nebytovou jednotku spravuje správní společnost 4-Majetková, a.s., Plamínkové 1592, Praha 4 - Nusle, kontaktní telefon: 241 731 527, 241 731 530, 273 134 970. Bližší informace: Odbor obecního majetku, oddělení obchodních aktivit, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, tel. č. 261 192 569. Nedílnou součástí tohoto záměru jsou OBECNÉ PODMÍNKY ZÁMĚRU a ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY a dále FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM NEBYTOVÉ JEDNOTKY a termín zveřejnění, stažení a podání nabídky.
Přílohy:

05 ZP NJ 31_20 - Na Klaudiánce 785_30, k.ú. Podolí.rtf (rtf 95 kB)

18 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 74 kB)

17 formulář žádosti.rtf (rtf 76 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX