NP 801, Vnější 929/36, Praha 4 - Michle, 21,45 m2

Pronájem
Katastrální území: Michle
Cena: min. výše nájemného 200 Kč/m2/měsíc bez DPH
Adresa: Vnější 929/36
Číslo záměru: ZP NP 50/21
Platnost: 21.06.2021 - 21.07.2021
Stav objektu: Prostor je v dobrém technickém stavu.
Kolaudovaný stav: kancelář
Poschodí: suterén
Plocha: 21,45 m2
Kontakt: Jana Oplíštilová
tel:261 192 569
e-mail:jana.oplistilova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla, na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 5R-149/2019 ze dne 6. 3. 2019, zveřejnit záměr pronajmout tento volný nebytový prostor pro využití v souladu s kolaudovaným stavem, tj. jako kancelář, popř. i jinak v souladu s územním plánem s tím, že nájemce zajistí změnu v účelu užívání prostor na vlastní náklady*, za minimální výši nájemného 200 Kč/m2/měsíc bez DPH. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem nebytový prostor bez DPH (Kč/m2/měsíc). Žadatel je povinen doložit příslušné platné živnostenské oprávnění. Opravy předmětu nájmu nebo v průběhu nájmu zjištěných vad předmětu nájmu budou provedeny nebo odstraněny výhradně nákladem nájemce bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žadatel se zaváže, že po dobu nájmu bude provádět údržbu předmětu nájmu vlastním nákladem. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky s tím, že tato jistota se neúročí a že žadatel - budoucí nájemce bude povinen podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu NP do 1 měsíce od schválení pronájmu Radou městské části Praha 4. V případě, že tato smlouva nebude v uvedené lhůtě z důvodů výhradně na straně žadatele - budoucího nájemce uzavřena (např. z důvodu, že nesouhlasí se zněním smlouvy, jejíž znění, jako znění vzorové nájemní smlouvy, bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 4 č. 38R-1620/2013 ze dne 18. 12. 2013 apod.), propadá jistota městské části Praha 4. Jistota bude složena na účet MČ Praha 4 č. 89025-2000832359/0800, variabilní symbol: 92900801. Vybranému žadateli bude jistota započtena na kauci, kterou je povinen uhradit před podpisem nájemní smlouvy a ostatním žadatelům bude po rozhodnutí Rady městské části Praha 4 vrácena na bankovní účet uvedený v žádosti o pronájem. Nebytový prostor je možno si prohlédnout dne 15. 7. 2021 ve 14,30 hod. Prohlídku mimo určený čas je možné si individuálně domluvit s níže uvedeným správcem za režijní poplatek 100 Kč. Nebytový prostor spravuje správní společnost 4-Majetková a.s., Plamínkové 1592, Praha 4 - Nusle, kontaktní telefon: 733 760 609. Bližší informace: Odbor obecního majetku, oddělení obchodních aktivit, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, tel. č. 261 192 569. Nedílnou součástí tohoto záměru jsou OBECNÉ PODMÍNKY ZÁMĚRU A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY a dále FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU a termín zveřejnění, stažení a podání nabídky. Záměr pronájmu není určen pro zájemce, kteří pobírají opakující se dávky hmotné nouze nebo kteří jsou v insolvenci, likvidaci nebo exekuci. Pronajímatel si vyhrazuje právo před podpisem nájemní smlouvy požadovat doložení schopnosti pravidelně hradit nabídnuté nájemné a služby spojené s užíváním předmětu nájmu.
Přílohy:

12 ZP NP 50_21 - Vnější 929_36, k.ú. Michle (NP 801).doc (doc 54 kB)

19 formulář žádosti.rtf (rtf 77 kB)

20 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 75 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX