sklepy Branická 43/55, Praha 4 - Braník

Pronájem
Katastrální území: Braník
Cena: není stanovena
Adresa: Branická 43/55
Číslo záměru: ZP NP 113/19
Platnost: 06.11.2019 - 09.12.2019
Stav objektu: Jedná se o sklepní prostory, zvýšená vlhkost.
Kolaudovaný stav: sklepy
Poschodí: suterén a snížený suterén
Plocha: 117,20 m2
Kontakt: Jana Oplíštilová
tel:261 192 569
e-mail:jana.oplistilova@praha4.czPopis:
Jedná se o sklepní prostory, sestávajících ze třech místností a přístupové chodby se třemi výklenky. Přístupová chodba a jedna místnost má světlou výšku cca 2,00 m, zbylé dvě místnosti mají sníženou podlahovou plochu na světlou výšku cca 4,00 m. Prostory jsou z neomítnutého kamenného a cihelného zdiva s klenutými stropy. V části prostor jsou pod stropem rozvody topného systému domu. V prostorách se nachází též hlavní uzávěr vody. Vzhledem k umístění a konstrukci prostor se dá předpokládat zvýšená vlhkost. Přístup do prostor je přes společnou chodbu bytového domu. MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tento volný prostor - sklepy pro využití jako nebytový prostor v souladu s územním plánem, s tím, že budoucí nájemce provede změnu v účelu užívání na vlastní náklady. Žadatel je povinen doložit příslušné platné živnostenské oprávnění. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem prostoru bez DPH (Kč/m2/měsíc). Opravy předmětu nájmu nebo v průběhu nájmu zjištěných vad předmětu nájmu budou provedeny nebo odstraněny výhradně nákladem nájemce bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žadatel se zaváže, že po dobu nájmu bude provádět údržbu předmětu nájmu vlastním nákladem. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky s tím, že tato jistota se neúročí a že vybraný žadatel - budoucí nájemce bude povinen podepsat nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení pronájmu Radou městské části Praha 4. V případě, že nájemní smlouva nebude v uvedené lhůtě z důvodů výhradně na straně vybraného žadatele - budoucího nájemce uzavřena (např. z důvodu, že nesouhlasí se zněním nájemní smlouvy, jejíž znění, jako znění vzorové nájemní smlouvy, bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 4 č. 38R-1620/2013 ze dne 18. 12. 2013 apod.), propadá jistota městské části Praha 4. Jistota bude složena na účet MČ Praha 4 č. 89025-2000832359/0800, variabilní symbol: 43000000. Vybranému žadateli bude jistota započtena na kauci, kterou je povinen uhradit před podpisem nájemní smlouvy a ostatním žadatelům bude po rozhodnutí Rady městské části Praha 4 o uzavření nájemní smlouvy jistota vrácena na bankovní účet uvedený v žádosti o pronájem. Prostor je možno si prohlédnout dne 1. 10. 2019 v 8,00 hodin. Prohlídku mimo určený čas je možné si individuálně domluvit s níže uvedeným správcem za režijní poplatek 100 Kč. Prostor spravuje správní společnost 4-Majetková a.s., Plamínkové 1592, Praha 4 - Nusle, kontaktní telefon: 241 731 527, 241 731 530, 273 134 969.
Přílohy:

10 ZP NP 113_19 - Branická 43, k.ú. Braník.rtf (rtf 94 kB)

16 formulář žádosti.rtf (rtf 78 kB)

17 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 74 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX