Nebytová jednotka č. 501 Podolská 761/112, Podolí- 88,10 m2 provozovna služeb

Pronájem
Katastrální území: Podolí
Cena: 180 Kč/m2/měsíc bez DPH - minimální výše nájemného
Adresa: Podolská 761/112
Číslo záměru: ZP NJ 86/21
Platnost: 27.10.2021 - 29.11.2021
Stav objektu: Nebytová jednotka je v relativně dobrém stavu. Je třeba provést revizi elektro, kontrolu rozvodů vody, odpadů a topení. Vytápění ústřední. V domě je založeno SVJ. K využití pouze v souladu s kolaudovaných stavem tj. „provozovna služeb“ (např. služby právní, finanční, sociální, kosmetické, kadeřnické, obuvnické apod.), bez možnosti změny v účelu užívání. Rekolaudace není možná (nelze využít jako prodejnu potravin, drogerie apod.).
Kolaudovaný stav: provozovna (služeb)
Poschodí: 1. NP přízemí
Plocha: 88,10 m2
Kontakt: Jana Oplíštilová
tel:261 192 569
e-mail:jana.oplistilova@praha4.czPopis:
MČ Praha 4 rozhodla zveřejnit záměr pronajmout tuto volnou nebytovou jednotku pro využití v souladu s kolaudovaným stavem, tj. jako provozovnu služeb za minimální výši nájemného 180 Kč/m2/měsíc bez DPH. Žadatel je povinen doložit příslušné platné živnostenské oprávnění. Žadatel je povinen v žádosti vyčíslit nabídku nájemného – měsíční výši nájemného za pronájem nebytové jednotky bez DPH (Kč/m2/měsíc). Opravy předmětu nájmu nebo v průběhu nájmu zjištěných vad předmětu nájmu budou provedeny nebo odstraněny výhradně nákladem nájemce bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žadatel se zaváže, že po dobu nájmu bude provádět údržbu předmětu nájmu vlastním nákladem. Žadatel je povinen složit jistotu ve výši 5.000 Kč nejpozději v den podání nabídky s tím, že tato jistota se neúročí a že vybraný žadatel - budoucí nájemce bude povinen podepsat nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení pronájmu Radou městské části Praha 4. V případě, že nájemní smlouva nebude v uvedené lhůtě z důvodů výhradně na straně vybraného žadatele - budoucího nájemce uzavřena (např. z důvodu, že nesouhlasí se zněním nájemní smlouvy, jejíž znění, jako znění vzorové nájemní smlouvy, bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 4 č. 38R-1620/2013 ze dne 18. 12. 2013 apod.), propadá jistota městské části Praha 4. Jistota bude složena na účet MČ Praha 4 č. 89025-2000832359/0800, variabilní symbol: 76100501. Vítěznému žadateli bude jistota započtena na kauci, kterou je povinen uhradit před podpisem nájemní smlouvy a ostatním žadatelům bude po rozhodnutí Rady městské části Praha 4 o uzavření nájemní smlouvy jistota vrácena na bankovní účet uvedený v žádosti o pronájem. Nebytovou jednotku je možno si prohlédnout dne 11. 11. 2021 ve 14,00 hod. Prohlídku mimo určený čas je možné si individuelně domluvit s níže uvedeným správcem za režijní poplatek 100 Kč. Nebytovou jednotku spravuje správní společnost 4-Majetková a.s., Plamínkové 1592, Praha 4 - Nusle, kontaktní telefon: 273 134 981, 734 100 343. Bližší informace: Odbor obecního majetku, oddělení obchodních aktivit, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, tel. č. 261 192 569. Nedílnou součástí tohoto záměru jsou OBECNÉ PODMÍNKY ZÁMĚRU a ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY a dále FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM NEBYTOVÉ JEDNOTKY a termín zveřejnění, stažení a podání nabídky. Záměr pronájmu není určen pro zájemce, kteří pobírají opakující se dávky hmotné nouze nebo kteří jsou v insolvenci, likvidaci nebo exekuci. Pronajímatel si vyhrazuje právo před podpisem nájemní smlouvy požadovat doložení schopnosti pravidelně hradit nabídnuté nájemné a služby spojené s užíváním předmětu nájmu. K využití pouze v souladu s kolaudovaných stavem tj. „provozovna služeb“ (např. služby právní, finanční, sociální, kosmetické, kadeřnické, obuvnické apod.), bez možnosti změny v účelu užívání. Rekolaudace není možná (nelze využít jako prodejnu potravin, drogerie apod.).
Přílohy:

12 ZP NJ 86_21 - Podolská 761 - NJ 761-501, k.ú. Podolí.doc (doc 51 kB)

18 formulář žádosti.rtf (rtf 78 kB)

19 podmínky a způsob přihlášení.rtf (rtf 75 kB)

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX